Warunki korzystania

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę licencyjną użytkownika końcowego („EULA”). Uzyskując dostęp do www.zombietsunami.io („Witryna”) i / lub pobierając / instalując oprogramowanie ZombieTsunami („Oprogramowanie”), akceptujesz warunki niniejszej umowy EULA. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki niniejszej umowy EULA, nie możesz uzyskiwać dostępu, pobierać, instalować ani używać Witryny i oprogramowania.

Część 1: Wprowadzenie

Niniejsza Umowa EULA jest prawną umową między Tobą a ZombieTsunami („ZombieTsunami”, „my”, „nasz” lub „nas”). Niniejsza Umowa EULA reguluje korzystanie z Witryny i Oprogramowania. Ponadto niniejsza umowa EULA ma również zastosowanie do automatycznych aktualizacji, dodatków, dodatków i usług internetowych związanych z oprogramowaniem, które możemy Ci dostarczyć lub udostępnić. Nasza Polityka prywatności opisuje, jakie informacje zbieramy oraz w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy takie informacje. Można go znaleźć, klikając jego link znajdujący się na dole tej strony.

Część 2: Reklama za pomocą oprogramowania

Po zainstalowaniu oprogramowania otrzymasz bezpłatny dostęp do naszej biblioteki angażujących gier premium, które nie są dostępne, chyba że oprogramowanie zostanie zainstalowane. Po zainstalowaniu oprogramowania reklamy takie jak wideo, link tekstowy, reklamy pełnoekranowe i wyskakujące okienka będą wyświetlane za pośrednictwem oprogramowania w oparciu o oglądane treści internetowe (takie reklamy będą nazywane „reklamami”). Korzystamy z treści strony internetowej i odwiedzanych adresów URL, abyśmy mogli wyświetlać Ci trafniejsze reklamy. Wsparcie z Reklamy jest konieczne, abyśmy mogli zapewnić Ci bezpłatne treści premium. W związku z tym zobaczysz dodatkowe oferty i reklamy displayowe podczas korzystania z tej usługi. Reklamy te nie są powiązane z żadną podstawową witryną, a dodatkowe informacje na temat tych reklam są dostępne po kliknięciu linku „o tej reklamie” w ramce wyświetlania reklam lub zgodnie z treścią niniejszej umowy EULA. Możesz łatwo odinstalować lub wyłączyć nasz produkt z panelu Dodaj / Usuń (jeśli zainstalowano za pomocą pobranego pliku wykonywalnego) lub z poziomu przeglądarki.

Część 3: Polityka prywatności

Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo w Polityce prywatności, Oprogramowanie nie gromadzi żadnych danych osobowych. Oprogramowanie może być regularnie aktualizowane automatycznie, abyśmy mogli utrzymywać naszą technologię i odpowiednio wypuszczać nowe funkcje i funkcje. Takie okresowe aktualizacje Oprogramowania mogą obejmować aktualizacje naszej bazy danych bezpieczeństwa; i / lub uzupełnienia, zmiany lub modyfikacje Oprogramowania, a także dodanie innych funkcji, które mogą zwiększyć trafność korzystania z reklam. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmieniania lub zaprzestania dowolnej części naszej Witryny i Oprogramowania w jakikolwiek sposób, wyłącznie według własnego uznania. Daj nam znać wszelkie pytania lub problemy związane z witryną lub oprogramowaniem, kontaktując się z nami pod adresem customercontact@ZombieTsunami.com

Zgodnie z bardziej szczegółowym objaśnieniem Polityki prywatności używamy plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii śledzenia w celu gromadzenia niektórych informacji o Tobie i podczas korzystania z Oprogramowania. W szczególności zbieramy informacje nieosobowe, takie jak adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, datę i godzinę wizyty oraz czas spędzony na stronie i / lub informacje o poleceniu.

Część 4: Udzielenie licencji

Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy EULA, ZombieTsunami przyznaje Ci odwołalną, niewyłączną, ograniczoną, nielicencjonowaną licencję na korzystanie z Witryny oraz instalowanie i używanie jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze. ZombieTsunami zachowuje wszelkie prawa własności do Witryny i Oprogramowania, w tym wszelkie tytuły, udziały i prawa własności intelektualnej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez ZombieTsunami. Wszystkie prawa własności i prawa autorskie do Witryny i Oprogramowania (w tym między innymi do treści, obrazów, grafiki, wideo, audio, tekstu i innych funkcji zawartych w Witrynie i Oprogramowaniu) oraz wszelkie kopie Witryny i Oprogramowania są chronione przez prawa autorskie i postanowienia traktatów międzynarodowych, a także inne prawa własności intelektualnej. Dlatego należy traktować Witrynę i Oprogramowanie jak każdy inny chroniony materiał chroniony prawem autorskim. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UMOWIE, Użytkownik nie może kopiować Witryny i Oprogramowania ani żadnych towarzyszących jej materiałów. Ponieważ Witryna i Oprogramowanie zawierają zastrzeżone informacje ZombieTsunami’, zgadzasz się: (a) zachować w ścisłej tajemnicy cały kod i inne elementy techniczne Witryny i Oprogramowania, (b) nie kopiować, reprodukować, dystrybuować, produkować, ujawniać, zgłaszać, publikować, ujawniać sprawy ani w żaden inny sposób przekazywać czegokolwiek na lub w Witrynie i Oprogramowaniu osobom trzecim oraz (c) nie korzystać z Witryny i Oprogramowania w celach innych niż własne i niekomercyjne .

Część 5: Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za swoje działania podczas korzystania z Witryny i Oprogramowania. Nie będziesz korzystać z Witryny lub Oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób szkodliwy dla nas lub innych podmiotów.

Sekcja 6: Deinstalacja

Oprogramowanie można odinstalować z Dodaj / Usuń programy lub Odinstaluj program w Panelu sterowania w menu Start systemu operacyjnego Windows. Zobaczysz listę programów i oprogramowania zainstalowanych na twoim komputerze. Wybierz ZombieTsunami, a następnie kliknij Odinstaluj. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dezinstalacji. Zaleca się ponowne uruchomienie komputera, aby zakończyć proces odinstalowywania.

Ponadto, jeśli zainstalowałeś ZombieTsunami jako rozszerzenie w przeglądarce Chrome, zacznij od kliknięcia ikony trzech poziomych linii w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome i przejdź do „Ustawień”. Następnie w lewym górnym menu kliknij „Rozszerzenia” iz listy Rozszerzeń znajdź rozszerzenie ZombieTsunami i kliknij ikonę kosza po prawej stronie „Włączone”. Na koniec zamknij całkowicie przeglądarkę Chrome i otwórz ją ponownie. Rozszerzenie należy usunąć z przeglądarki Chrome.

W przypadku trudności z usunięciem Oprogramowania prosimy o kontakt pod adresem customercontact@ZombieTsunami.com.

Część 7: Aktualizacje automatyczne

Nasza strona i oprogramowanie są okresowo aktualizowane. ZombieTsunami według własnego uznania może aktualizować Oprogramowanie na Twoim komputerze, ale nie ma obowiązku dostarczania Ci żadnych aktualizacji. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, zmiany lub zaprzestania jakiejkolwiek części naszego Oprogramowania w jakikolwiek sposób, wyłącznie według naszego uznania. Ze względu na szybko zmieniający się charakter Internetu i ciągłe udoskonalanie naszej witryny i oprogramowania ZombieTsunami zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej umowie EULA. Okresowo sprawdzaj tę stronę pod kątem zmian. Wszelkie takie modyfikacje stanowią następną umowę EULA, a zatem ciąg dalszy nas Strony i oprogramowania oznacza akceptację takiej zmodyfikowanej umowy EULA. Jeśli nie akceptujesz takich następnych umów EULA, musisz odinstalować Oprogramowanie z komputera i zaprzestać korzystania z Witryny. Brak odinstalowania oprogramowania lub dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zmodyfikowanej umowy EULA.

Część 8: Rozwiązanie umowy

Możesz rozwiązać niniejszą umowę EULA w dowolnym momencie, odinstalowując Oprogramowanie i zaprzestając korzystania ze Strony. Niniejsza Umowa licencyjna wygasa automatycznie, jeśli nie przestrzegasz wszystkich warunków umowy EULA. ZombieTsunami może również wypowiedzieć niniejszą umowę EULA w dowolnym czasie z dowolnego powodu, bez powiadomienia użytkownika i według własnego uznania. W przypadku rozwiązania umowy EULA z jakiegokolwiek powodu, twoje prawa do korzystania z Witryny i Oprogramowania natychmiast wygasną, a Ty musisz odinstalować Oprogramowanie i zaprzestać korzystania z Witryny.

Część 9: Wyłączenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZombieTsunami WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI JAKIEKOLWIEK, WYRAŹNE LUB DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOTYCZĄCEJ WYDAJNOŚCI. I NIENARUSZANIE NARUSZENIA W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA. WITRYNA I OPROGRAMOWANIE SĄ DOSTARCZANE „JAKO IS’ I„ JAK DOSTĘPNE’. NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI, ŻE TWÓJ DOSTĘP DO WITRYNY I OPROGRAMOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI DO TEGO UŻYTKOWANIA LUB KORZYSTANIA Z NICH BĘDZIE WOLNY OD BŁĘDÓW, BEZ PRZERWY LUB CAŁKOWICIE BEZPIECZNY. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA. W związku z tym KORZYSTANIE Z WITRYNY I OPROGRAMOWANIA JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO, W TYM BEZ OGRANICZEŃ WSZYSTKIE RYZYKA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM STIE I OPROGRAMOWANIEM NIE DZIAŁAJĄCE WZGLĘDEM LUB AWARIĄ WITRYNY I OPROGRAMOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYPADKU, NADUŻYCIA.

Część 10: Warunki dodatkowe

Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani prosić innych o wprowadzenie zmian w Witrynie i Oprogramowaniu, w tym w inżynierii wstecznej lub dekompilacji Witryny i Oprogramowania, lub w jakikolwiek sposób modyfikować lub dezasemblować Witrynę i Oprogramowanie. Wszelkie modyfikacje Strony i Oprogramowania pozostają wyłączną własnością ZombieTsunami. ZombieTsunami może według własnego uznania i z jakiegokolwiek powodu wyłączyć prawo do dostępu do Witryny i Oprogramowania oraz korzystania z niej. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy EULA w przypadku naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej umowy oraz do zbadania i współpracy z naszymi odpowiednimi organami prawnymi w zakresie wszelkich nielegalnych lub nieautoryzowanych działań związanych z korzystaniem z witryny i Oprogramowanie lub niniejsza umowa EULA. Musisz mieć co najmniej 18 lat, aby móc zawrzeć niniejszą umowę EULA w celu uzyskania licencji na Witrynę i Oprogramowanie. Jako warunek korzystania z naszej witryny i oprogramowania oświadczasz, że masz co najmniej 18 lat. ZombieTsunami nie ma kontroli nad witrynami stron trzecich, do których możesz mieć dostęp, w tym tymi, które są powiązane z naszą Witryną oraz za pośrednictwem tych witryn, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Reklam. W związku z tym ZombieTsunami nie ponosi odpowiedzialności za treść lub funkcje jakiejkolwiek innej strony internetowej i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspekty stron internetowych, do których uzyskujesz bezpośredni dostęp lub dostęp za pośrednictwem naszej Witryny lub funkcji oprogramowania. Obowiązujące warunki i polityka prywatności tych stron regulują korzystanie z takich stron.

Część 11: Rozwiązanie w drodze arbitrażu

Wszelkie roszczenia i / lub spory wynikające z niniejszej Umowy EULA, Witryny i Oprogramowania i / lub wszelkich usług lub produktów nabytych na podstawie niniejszej Umowy EULA lub z nią związane będą rozstrzygane wyłącznie w drodze wiążącego arbitrażu. Arbitraż taki podlega Federalnej ustawie arbitrażowej oraz przepisom Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego, które reguluje taki arbitraż i będzie prowadzone przed jednym arbitrem w Kalifornii. Żaden z roszczeń nie może być rozstrzygany na podstawie klasowej i odpowiednio, pozwu zbiorowego lub przyłączenia się do naszych odpowiednich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym przez lub przeciwko innemu użytkownikowi lub arbitrażowania jakichkolwiek roszczeń jako członek klasy lub prywatnie. Obie strony dzielą koszty arbitrażu i nas arbitra. Z wyjątkiem kosztów arbitra każda ze stron ponosi własne koszty (w tym odpowiednią opłatę adwokacką). Każdy świadomy przekazany w postępowaniu arbitrażowym będzie ostateczny i wiążący i może być wykonany w dowolnym sądzie właściwym. Oprócz wszelkich innych dostępnych środków prawnych, będziemy mieć prawo do uzyskania zadośćuczynienia w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej do naszej Witryny i Oprogramowania.

Część 12: Ograniczenie odpowiedzialności i wyłączne zadośćuczynienie

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU GRY ZombieTsunami ANI ŻADNY Z CZŁONKÓW, OFICERÓW, PRACOWNIKÓW, DYREKTORÓW, KONSULTANTÓW, PODMIOTÓW LUB PODMIOTÓW POWINNY BYĆ ODPOWIEDZIALNE, DOWOLNE PODZIAŁY, PODZIAŁ ANALIZOWANY, PONIŻEJ PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU, PODZIAŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI. W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKÓD ZA STRATY ZWIĄZANE Z PRZERWĄ BIZNESOWĄ, UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INFORMACJI LUB INNEGO RODZAJU SZKODLIWEJ STRATY) WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA LUB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM WITRYNY I OPROGRAMOWANIA LUB ZAPEWNIENIA ZAPEWNIENIA W CELU ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA, NAWET JEŚLI ZombieTsunami ZOSTAŁO ZALECANE O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. Ponadto ZombieTsunami NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPOWODOWANE JAKIMKOLWIEK SPRZĘTEM LUB POŁĄCZENIEM NASZEJ STRONY I OPROGRAMOWANIA Z INNYM APLIKACJĄ LUB OPROGRAMOWANIEM. W KAŻDYM PRZYPADKU, NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE NASI CZŁONKOWIE, OFICEROWIE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, DORADCY, KONSULTANCI, PODMIOTY LUB JEDNOSTKI ZALEŻNE, W RAMACH JAKICHKOLWIEK PRZEPISÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA MUSZĄ BYĆ OGRANICZONE DO 1 100 000. W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH PAŃSTW I JURYSDYKCJI NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PAŃSTWACH.

W POWYŻSZYM WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST POMOCNIONY NA NIEZBĘDNYM CELU LUB W INNY SPOSÓB UZNAJE SIĘ ZA ODSTĄPIENIE LUB NIEWYKONALNE, CZYLI W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI, Z DOWOLNEGO POWODU, NASTĘPNIE MAKSYMALNY ZAGRANICZNY, KUMULACYJNY ZAROBEK CZŁONKOWIE, OFICEROWIE, PRACOWNICY, DYREKTORZY, KONSULTANCI, OPROGRAMOWANIE PARTNERÓW, NIE PRZEKRACZAJĄ TWOICH BEZPOŚREDNICH SZKÓD, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, DO JEDNEGO DOLARA POSTAWOWEGO ($100.00). ODZYSKIWANIE TAKICH ODPOWIEDZIALNOŚCI DO TAKICH O TYM ODPOWIADA WYŁĄCZNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM.

OGRANICZENIA W NINIEJSZEJ CZĘŚCI MUSZĄ BYĆ ZASTOSOWANE DO WSZELKICH ROSZCZEŃ, PRZYCZYN DZIAŁAŃ I WSZYSTKICH TEORII PRAWNYCH, BEZ WZGLĘDU NA SZKODY ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM UMOWY, NARUSZENIE GWARANCJI, NIELEGALNOŚĆ LUB INNE TORY ROSZCZENIE LUB PRZYCZYNA DZIAŁANIA. JEDNAK OŚWIADCZONE, WYŁĄCZENIE SZKODLIWOŚCI KONSEKWENCYJNYCH UDNER NINIEJSZA SEKCJA JEST NIEZALEŻNA OD WYŁĄCZNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH I PRZETRWANIA, JEŚLI TAKIE USUWANIE USTEREK JEST NIEZBĘDNE CELEM LUB JEST W INNY SPOSÓB UZNAWANE ZA ZWRÓCONE LUB NIEWYKONALNE.

Część 13: Termin na wniesienie roszczenia

Użytkownik i ZombieTsunami zgadzają się, że wszelkie roszczenia lub przyczyny działania wynikające z niniejszej Umowy EULA lub Witryny i Oprogramowania lub z nią związane muszą rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub przyczyny roszczenia. W przeciwnym razie takie roszczenie lub przyczyna działania zostaną trwale przedawnione.

Sekcja 14: Różne

Prawo interpretacyjne i wykonawcze niniejszej umowy EULA podlega prawu stanu Kalifornia, bez względu na wszelkie normy kolizyjne. Wyłączną jurysdykcją dla wszystkich roszczeń lub przyczyn działań opartych na niniejszej Umowie EULA lub wynikających z korzystania z Witryny lub Oprogramowania będzie stan Kalifornia. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA stanowi całość umowy, na mocy której ZombieTsunami umożliwia korzystanie z Witryny i Oprogramowania. Jeśli w niniejszej Umowie Licencyjnej zawarte są jakiekolwiek klauzule lub postanowienia, które obecnie lub w przyszłości mogą zostać uznane za niezgodne z prawem, niewykonalne lub nieważne, jedynie te szczegółowe warunki zostaną uznane za niewykonalne, a pozostała część umowy EULA pozostanie w pełnej mocy. Oprócz wszelkich innych ograniczeń, które mogą zostać określone w niniejszym dokumencie, ZombieTsunami nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które są poza kontrolą ZombieTsunami i które negatywnie wpływają na działanie lub korzystanie z Witryny i Oprogramowania, takie jak działania władz państwowych, działania Boga lub innych czynów, które nie znajdują się pod rozsądną kontrolą Zombie Tsunami.

Pobierz Zombie Tsunami teraz!
Pobierz Zombie Tsunami teraz!
pl_PLPolski
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी pl_PLPolski